Zasady i terminy rekrutacji w Publicznym Gimnazjum nr 4
im. ks. dr. Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych
na rok szkolny 2015/2016


Podstawa prawna:

art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 7)
Zarządzenie Nr AO 0050.25.2015 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji do publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, publicznych gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork.


1. Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 4 im. ks. dr. Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych przyjmuje się:

a) z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) załącznik A – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Publicznego Gimnazjum nr 4, tj. miejscowościach: Biadacz, Gotartów, Kujakowice Górne, Kujakowice Dolne, Maciejów, Łowkowice

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) załącznik B – absolwentów szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum w przypadku, gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, a rodzice pokrywają koszty dojazdu ucznia we własnym zakresie.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w ust. 6.

3. Dyrektor Gimnazjum, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 6.

4. Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 6.

5. Rodzice mogą składać wniosek do trzech wybranych publicznych gimnazjów ze wskazaniem kolejności wyboru (od najbardziej do najmniej preferowanych).

6. O przyjęciu kandydatów spoza obwodu, decyduje postępowanie kwalifikacyjne. Przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów ustalonych według następujących kryteriów:

a) punkty przyznawane są za:
- wyniki sprawdzianu po VI klasie SP – maks. 40 punktów (wynik sprawdzianu 100%);
- oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki przeliczone na punkty według następującej zasady:


Ocena Ilość punktów
Celujący 5
Bardzo dobry 4
Dobry 3
Dostateczny 2
Dopuszczający 1


b) inne osiągnięcia ucznia:
- ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 2 punkty
- wzorowa ocena ze sprawowania - 2 punkty
- uznana praca w samorządzie uczniowskim - 1 punkt
- udział w konkursach przedmiotowych: na szczeblu gminy - 1 punkt, na szczeblu województwa - 3 punkty
- osiągnięcia sportowe lub artystyczne - 1 punkt

c) w przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo mają:
- sieroty, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, z rodzin zastępczych,
- dzieci z problemami zdrowotnymi (zaświadczenia lekarskie, opinie lub orzeczenia poradni)
- kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do PG 4
- kandydaci o specyficznej sytuacji rodziców (opiekunów prawnych)

7. Ustala się następujące terminy przebiegu rekrutacji:
a) kandydaci z obwodu - zgłoszenie do Gimnazjum wraz z ankietą (załącznik A), deklaracją nauki religii (zał. C), deklaracją nauki języka mniejszości narodowej języka niemieckiego (zał. D);

kandydaci spoza obwodu - wniosek wraz z ankietą (załącznik B), deklaracją nauki religii (zał. C), deklaracją nauki języka mniejszości narodowej języka niemieckiego ( zał. D);

składają od dnia 16 marca do 30 kwietnia 2015 r. (wzory dokumentów dostępne w sekretariacie gimnazjum i na stronie internetowej www.pg4.kujakowice.pl.

b) Złożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej – od 26 czerwca 2015 do 30 czerwca 2015 r.

Jeżeli PG 4 jest szkołą pierwszego lub jedynego wyboru, kandydat składa oryginały świadectwa i zaświadczenia.

c) Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum–1 lipca 2015 r. do godz. 12:00

d) Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej kandydaci składają do 1 lipca 2015 r. od godz. 12.00. do 2 lipca 2015 do godz. 15:00.

e) Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 3 lipca 2015 r. do 12.00.

f) Postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie – 25-31 sierpnia 2015r.

g) Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do klasy pierwszej – 31 sierpnia 2015 r.

h) Od postanowień komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora Gimnazjum, zgodnie z zapisami art. 20 zc, ust. 6 – 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7).


Załącznik A - ZGŁOSZENIE


Załącznik B - WNIOSEK


Załącznik C - DEKLARACJA NAUKI RELIGII


Załącznik D - DEKLARACJA NAUKI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYK NIEMIECKI


© Publiczne Gimnazjum nr 4