TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2015/201623.09.2015r.
godz. 17:00
1. Spotkanie informacyjne, przedstawienie:
- koncepcji pracy, planu pracy szkoły (oferta edukacyjna, koła zainteresowań, zajęcia wrównawcze, itp.),
- przedstawienie programu nauczania, statutu,
- projektu programu wychowawczego, profilaktyki,
- sprawy organizacyjne,
2. Spotkanie klasowe:
- zapoznanie ze statutem, planem wychowawczym klasy, WZO, oczekiwania wobec szkoły,
- wybór Klasowej Rady Rodziców i przedstawicieli Szkolnej Rady Rodziców.
3. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców, przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Rodziców, programu wychpwawczego i profilaktyki

28.10.2015 r.
godz. 16:00 - 17:00


Konsultacje indywidualne z rodzicami:
- przedstawienie informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

25.11.2015 r.
godz. 16:00 - 17:00


Konsultacje indywidualne z rodzicami:
- przedstawienie informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.


16.12.2015 r.
godz.17:00


Spotkanie ogólne dla rodziców:
Spotkanie klasowe z wychowawcą - m.in. poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

27.01.2016 r.
godz. 17:00
1. Spotkanie ogólne dla rodziców:
- półroczne podsumowanie pracy gimnazjum
2. Spotkanie klasowe z wychowawcą:
- poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szkolnego 2015/2016.

16.03.2016 r.
godz. 16:00 - 17:00
Konsultacje indywidualne z rodzicami:
- przedstawienie informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.
Spotkanie z rodzicami uczniów klasy III
(przekazanie informacji dotyczących egzaminu gimnazjalnego).

27.04.2016 r.
godz. 16:00 - 17:00
Konsultacje indywidualne z rodzicami:
-przedstawienie informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

18.05.2016 r.
godz. 17:00
Spotkanie klasowe z wychowawcą:
- poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych oraz z zagrożeniami ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

06.06.2016 r.
godz. 16:00 - 17:00


Konsultacje indywidualne z rodzicami:
- przedstawienie informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

Sierpień
2016 r.
Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców:
- podsumowanie pracy szkoły,
- podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016.


© Publiczne Gimnazjum nr 4