DLA RODZICÓW                 DLA UCZNIÓW                 DLA NAUCZYCIELI


Pedagog szkolny
mgr Krystyna Kamińska


Godziny pracy:


poniedziałek 11:00 - 15:30
wtorek 9:45 - 15:00
środa 8:00 - 13:30
czwarek 8:45 - 14:15
piątek 8:00 - 14:15
WIZYTÓWKA

Staż pracy: 13 lat
Lubię: ludzi umiejących przyznać się do popełnionych błędów.
Umiem: wczuwać się w emocje drugiego człowieka.
Jestem: wyrozumiała dla ludzkiej niedoskonałości.
            Mam poczucie humoru.
Irytuje mnie u innych: błędne trwanie w przekonaniu, że wiem wszystko najlepiej i nigdy się nie mylę.
Uważam, że: człowiek uczy się od poczęcia do śmierci i nigdy nie jest w stanie poznać wszystkiego.
Życie ludzkie jest ogromnym trudem, ale niesamowicie ciekawym.


Kim jest pedagog szkolny?

… to ktoś kto nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, nie krzyczy.
Pedagog to osoba, która:
- wysłucha,
   - zrozumie,
       - doradzi,
            oraz:
- zmotywuje do pracy, nauki,
- wyjaśni jak skutecznie radzić sobie ze stresem,
- nauczy dobrze gospodarować czasem,
- wytłumaczy, co znaczy być asertywnym,
- przestrzeże przed tym, co niebezpieczne,
- podpowie, jaką wybrać w życiu drogę.


Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.


Pedagog szkolny realizuje w szkole psychologiczną i pedagogiczną pomoc dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Zadania pedagoga szkolnego:

• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
• określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
• organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
• podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
• wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
• planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
• działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują działania takie jak:

• Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
• Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
• Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,
• Planowanie działań profilaktycznych i wychowawczych,
• Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
• Organizacja zajęć integracyjnych dla klas pierwszych,
• Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia,
• Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,
• Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.


ALFABET PEDAGOGA SZKOLNEGO

Akceptuj swego ucznia.
Bądź dla niego oparciem.
Chwal go za wszystko.
Dotrzymuj przyrzeczeń.
Egzekwuj prawa i obowiązki.
Formułuj precyzyjnie wymagania.
Gospodaruj efektywnie jego czasem.
Hamuj dyskretnie niewłaściwe zapędy.
Interesuj się jego osobą.
Jednocz jego rozum, ducha i ciało.
Kieruj wszechstronnie jego rozwojem.
Licz się z jego zdaniem.
Łagodź stresy i cierpienia.
Miej cierpliwość.
Nie oszukuj go.
Okazuj mu zaufanie.
Pokaż, że jesteś omylny.
Rozwijaj jego samodzielność.
Słuchaj uważnie tego, co mówi.
Troszcz się o niego.
Ukaż mu wartość i piękno życia.
Wierz w jego możliwości.
Y...? (niewiadoma, bądź na nią przygotowany).
Zachęcaj go do dalszej pracy.

© Publiczne Gimnazjum nr 4